Rozbiłeś - wynajmij

NAJEM POJAZDU ZASTĘPCZEGO - NA CZAS NAPRAWY USZKODZONEGO POJAZDU

Jeżeli samochód Państwa jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, dojazdu do pracy, leczenia lub innych istotnych czynności i został uszkodzony w wyniku kolizji z winy innego kierującego, poszkodowanemu czyli Państwu przysługuje pokrycie kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego na koszt firmy ubezpieczeniowej sprawcy kolizji. Warunkiem zwrotu kosztów jest udokumentowanie, że uszkodzony pojazd jest niezbędny Państwu i jego brak spowoduje określone straty finansowe, zdrowotne lub moralne. Przed wynajmem należy złożyć w firmie ubezpieczeniowej sprawcy oświadczenie o przykładowej treści:

"Dotyczy szkody nr......................z dnia............................. Oświadczam, że w związku z uszkodzeniem przez Państwa Klienta mojego samochodu służącego mi: do pracy... / dojazdu do ... / prowadzenia działalności... / leczenia... itp. (tu prosimy podać szczegóły), jestem zmuszony(a) wynająć pojazd zastępczy na czas naprawy mojego uszkodzonego pojazdu. (następnie podać krótkie uzasadnienie dlaczego brak samochodu może spowodować straty)." WYDRUKOWAĆ W 2 EGZEMPLARZACH.

Kopia składającego oświadczenie powinna zostać podbita pieczęcią firmy ubezpieczeniowej "PRZYJĘTO DNIA". W przypadku braku możliwości złożenia oświadczenia osobiście, można wysłać je do ubezpieczyciela listownie (zachować kwit nadania listu poleconego) lub mailowo (poprosić o zwrotne potwierdzenie otrzymania). Doradzamy również dokumentować na bieżąco fakty związane z przebiegiem likwidacji szkody (daty zdarzeń, rozmów, interwencji, oględzin, otrzymania dokumentów itd., gdyż będzie to pomocne przy uargumentowaniu długości wynajmu.

Firmy ubezpieczeniowe najczęściej nie informują poszkodowanych o przysługującym im prawie do pojazdu zastępczego lub próbują z góry narzucić warunki wynajmu, tzn. wysokość stawek oraz długość wynajmu (tzw. technologiczny czas naprawy). Jednak zgodnie z prawem, firma ubezpieczeniowa nie może nakazać poszkodowanemu korzystania z usług konkretnej firmy, a więc i określić stawki za jaką można wynająć samochód. Jedynym ograniczeniem jest wymóg wynajmu pojazdu tej samej lub podobnej klasy, jednak zawsze w firmie, którą poszkodowany sam wybierze i za stawkę jaką oferuje wynajmujący, o ile nie odbiega ona znacznie od średniej rynkowej. Długości wynajmu określa się na podstawie rzeczywistego czasu unieruchomienia pojazdu, bowiem straty spowodowane jego brakiem odczuwa się już od chwili kolizji (jeżeli samochód zdatny jest do ruchu od dnia zdania go do serwisu) do czasu zakończenia naprawy (szkoda częściowa) lub do dnia wypłaty odszkodowania (szkoda całkowita).

Nie ma tu znaczenia tzw. technologiczny czas naprawy (o ile poszkodowany lub serwis umyślnie nie opóŸniają naprawy), bowiem nie mamy wpływu na czas stracony na kolejne oględziny, przesyłanie akt sprawy między inspektoratami oraz serwisem, ściąganie części zamiennych itp. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 361, firma ubezpieczeniowa w zakresie OC, zobowiązana jest zaspokoić roszczenia poszkodowanego w takim stopniu, aby nie odczuwał żadnych strat związanych z zaistnieniem szkody. Mimo tego, poszkodowani najczęściej nie wysuwają wszystkich możliwych roszczeń (np. niezałatwione w dniu zaistnienia kolizji interesy, czas stracony przy likwidacji szkody, nerwy, koszty telefonów i dojazdów, utrata wartości użytkowej naprawionego auta itp.). Dlatego pokrycie tak podstawowego kosztu jak wynajem pojazdu zastępczego nie jest żadnym przywilejem, ale obowiązkiem firmy ubezpieczeniowej i prawo stoi zdecydowanie po stronie poszkodowanego.

"Rent a Car ENIGMA" z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 14 posiada duże doświadczenie w świadczeniu usług wynajmu pojazdów zastępczych. Każdego miesiąca obsługujemy wiele takich spraw. Najprościej i najszybciej można wynająć pojazd zastępczy opłacając usługę z góry i z własnych środków, a następnie na podstawie naszej faktury otrzymać zwrot kosztów. Zamiennie, istnieje możliwość skorzystania z tzw. OPӏNIONEJ PŁATNOŒCI ZA WYNAJEM, umożliwiający otrzymanie pojazdu zastępczego bez angażowania własnych pieniędzy! Wtedy, opłatę za najem można uregulować w terminie do 30 dni od jego zakończenia. Dzięki temu można spokojnie dopełnić wszystkich formalności, otrzymać zapłatę od firmy ubezpieczeniowej i uregulować należność za wynajem.