Regulamin

 

 

REGULAMIN  WYNAJMU    WYPOŻYCZENIA  SAMOCHODÓW  W  WYPOŻYCZALNI „ENIGMA RENT A CAR” 

OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z JEJ USŁUG

 

Wypożyczalnia samochodów  „ENIGMA RENT A CAR” reprezentowana przez Artura Plutę – właściciela - z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 14 działająca na podstawie zezwolenia nr. 13423/98/U wydanego przez Komisarza Rządowego dla gminy Kielce w dniu 29.10.98 wprowadza z dniem rozpoczęcia swojej działalności czyli 02.04.98 regulamin wynajmu – wypożyczenia pojazdów dla wszystkich klientów korzystających     z jej usług, o następującej treści:

& 1

Przedmiotem działalności wypożyczalni jest najem - dla osób fizycznych, firm i innych podmiotów gospodarczych - samochodów osobowych, dostawczych i motorów będących własnością wypożyczalni  ENIGMA RENT A CAR”. Pojazdy stanowiące przedmiot wypożyczenia są wyposażone w:

·          fabryczne koła + koło zapasowe (nie dotyczy motorów), instrukcję obsługi, oraz wykaz stacji serwisowych

·          fabrycznie przysługujące narzędzia i wyposażenie: klucze, trójkąt, gaśnicę oraz apteczkę. (nie dotyczy motorów)

·          dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową OC, mapę regionu

·          auto-alarm, immobiliser (należy go uruchamiać przy każdorazowym opuszczeniu pojazdu)

·          opcjonalnie radio-odtwarzacz samochodowy (panel)

& 2

Wypożyczalnia może prowadzić swoją działalność na terenie RP, a w szczególności na terenie województwa świętokrzyskiego, będącego siedzibą jej centrali. Samochód można wypożyczyć – oddać w Kielcach, oraz w każdym mieście RP, wnosząc za ten fakt stosowną opłatę wynikającą z cennika wypożyczeń. (pozycja: podstawienie – oddanie samochodu).

& 3

Właściciel, lub osoba przez niego wskazana zobowiązuje się do odpłatnego udostępnienia (wynajęcia) pojazdu - w okresie ściśle określonym w umowie, będącej podstawowym dokumentem uprawniającym do korzystania z samochodu - osobie korzystającej z usług wypożyczalni. Aby wypożyczyć pojazd należy posiadać min. 2 dokumenty ze zdjęciem np. dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport.

& 4

Kwotę należną (podstawową)  za wynajem pojazdu – wpisaną do umowy - ustala się na podstawie obowiązującego w firmie cennika, który znajduje się do wglądu w centrali firmy, oraz w jej filiach. Kwota ta jest kwotą netto wyrażoną w PLN i oznacza wartość wypożyczenia pojazdu za dobę (24 godz.).Godzina wynajęcia pojazdu- wpisana do umowy- jest godziną rozpoczynającą dobę. (opóźnienie w oddaniu samochodu przekraczające 1 godzinę powoduje konieczność opłacenia przez osobę wypożyczającą następnej doby)

& 5

Osoby posiadające prawo jazdy poniżej trzech lat, oraz osoby które nie ukończyły 21-go roku życia są zobowiązane do dokonania dopłaty w wysokości 50 % do cen wypożyczenia widniejących w cenniku firmy. Osoby poniżej 25 roku życia są zobowiązane do wpłacenia kaucji zwrotnej za wypożyczenie pojazdu w wysokości do 2000 zł. w zależności od klasy pojazdu.

& 6

Zabezpieczeniem wartości pojazdu, przy jego wypożyczeniu jest weksel „in blanco”, podpisywany przez osobę wypożyczającą pojazd, a będący jej zwróconym przy oddaniu pojazdu, jeżeli wszelkie należności wynikające z wypożyczenia zostaną uregulowane. Weksel czytelnie podpisany przez wypożyczającego pojazd jest chroniony przez właściciela pojazdu, który za niego odpowiada. Za weksel płaci wypożyczający pojazd; po oddaniu pojazdu weksel staje się jego własnością.(opcja)

& 7

Wypożyczający może skorzystać z jednej z dwóch opcji wypożyczenia samochodu zawartych w cenniku wypożyczeń:

¨  bez pakietu ubezpieczeniowego

¨   z pakietem ubezpieczeniowym

& 8

Wypożyczając pojazd bez pakietu ubezpieczeniowego wypożyczający, który uszkodził pojazd ze swojej winy zobowiązuje się pokryć szkodę z własnych środków finansowych tzn. doprowadzić uszkodzony pojazd do takiego stanu w jakim był wypożyczony. Napraw dokonuje się wyłącznie w autoryzowanych zakładach naprawczych danej marki pojazdu. Za czas  przestoju  pojazdu wynikający z konieczności dokonania naprawy pojazdu należy zapłacić właścicielowi pojazdu kwotę taką jak za wynajem tegoż pojazdu, na taki okres czasu jaki pojazd jest wyłączony z eksploatacji, oraz kwotę  max. roszczenia dotyczącego naprawy bez angażowania ubezpieczyciela wynoszącą do 2000zł.) 

& 9

Wypożyczając pojazd z pakietem ubezpieczeniowym wypożyczający, który uszkodził pojazd ze swojej winy jest zwolniony z pokrycia z własnych środków finansowych naprawy pojazdu (szkody),  pod warunkiem, że nie prowadził pojazdu pod wpływem alkoholu, leków lub innych środków odurzających, oraz nie przekroczył obowiązujących przepisów ruchu drogowego zawartych w kodeksie drogowym. Jeżeli zostanie ustalone, że naruszył w/w warunki - pokrywa szkodę z własnych środków finansowych, oraz jest zobowiązany zapłacić właścicielowi pojazdu całkowitą kwotę taką jak za wynajem tegoż pojazdu, na taki okres czasu jaki pojazd jest wyłączony z eksploatacji. W tym przypadku nie ma zastosowania polisa AC pojazdu.

& 10

Jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło z winy innego użytkownika dróg wypożyczający jest zobowiązany wezwać patrol Policji w celu spisania protokołu zdarzenia, oraz uzyskać od sprawcy zdarzenia oświadczenia o jego winie z pełnymi jego danymi osobowymi, oraz danymi pojazdu (imię i nazwisko; numer, kategorie i datę ważności prawa jazdy; numer, serię dowodu osobistego; numer polisy OC, datę ważności i nazwę towarzystwa które ją wydało; numer rejestracyjny i nr. dowodu rejestracyjnego  oraz krótki opis zdarzenia). Oświadczenie musi zostać czytelnie podpisane przez sprawcę zdarzenia. Kwestionariusz do wypełnienia znajduje się w schowku w pojeździe.

& 11

Wypożyczający może zwrócić pojazd wcześniej niż jest to napisane w umowie, jednakże w tym przypadku zostanie mu potrącona kwota (z ogólnej zapłaconej kwoty za wypożyczenie) za jedną następującą po dniu oddania dobę.

& 12

Najemca (wypożyczający) zobowiązany jest przestrzegać następujących punktów umowy wypożyczenia:

1.         Zwrócić samochód w takim samym stanie w jakim go odbierał do dnia określonego w umowie wypożyczenia (samochód powinien być zatankowany i umyty; w przypadku nie wykonania tych czynności zostanie przy zwrocie samochodu pobrana kwota wynikająca z cennika stacji paliw lub myjni samochodowej powiększona o 10 %)

2.         Koniecznie informować właściciela wypożyczalni, lub osobę przez niego wskazaną o chęci przedłużenia wypożyczonego pojazdu o następną dobę (doby), najpóźniej na 12 godzin przed upływem określonego w umowie terminu oddania pojazdu. W przypadku uzyskania zgody na przedłużenie wypożyczenia należy zgłosić się do firmy po aneks przedłużający wypożyczenie. (można go również otrzymać faksem/mailem  – należy przedzwonić do wypożyczalni i podać numer faksu, lub adres mailowy pod który ma zostać wysłany aneks przedłużający wypożyczenie). 

3.         Nie przedłużać samowolnie terminu wypożyczenia-oddania pojazdu. Jeżeli pojazd nie zostanie zwrócony przez wypożyczającego w określonym w umowie terminie właściciel pojazdu ma prawo zgłosić fakt przewłaszczenia mienia na policję, podając dane klienta i żądając jego ścigania.

4.         W przypadku opóźnienia w oddaniu samochodu za każdą następną dobę zapłacić kwotę wynikającą z cennika wypożyczeń powiększoną o 50 % .

5.         Nie pozostawiać bez dozoru kluczyka i dowodu rejestracyjnego wypożyczonego pojazdu. W razie utraty kluczyka, lub dowodu rejestracyjnego przez zaniedbanie (zawinione działanie najemcy) skutkiem czego pojazd zostanie skradziony – najemca (wypożyczający) zostaje zobowiązany niezwłocznie do zwrotu właścicielowi pojazdu równowartości rynkowej wartości samochodu. W tym przypadku nie ma zastosowania polisa AC pojazdu.

6.         Dbać o używany samochód (i  o ile będą konieczne podczas używania ) wykonywać przeglądy kontrolne.

7.         W razie wystąpienia usterek zwracać się do najbliższych warsztatów sieci obsługi producenta samochodu, zgłaszając jednocześnie to właścicielowi pojazdu.

8.         Informować właściciela pojazdu w ciągu 24 godzin o wszelkich: wypadkach drogowych, stłuczkach, kradzieżach, pożarach wypożyczonego pojazdu, itp. rzeczach podporządkowując się wymogom prawa ( np. wezwanie policji, pogotowia ...), oraz zabezpieczyć pojazd i znajdujące się w nim rzeczy.

9.         Wyrównać (pokryć) właścicielowi samochodu stratę jaką poniósł przez  zawinione działania Najemcy, np. spowodowanie stłuczki, kolizji drogowej, wypadku, itp. (Dla przykładu różnicę finansową między zaistniałą szkodą, a odszkodowaniem wypłaconym przez  ubezpieczyciela pojazdu. W przypadku wybrania opcji bez pakietu ubezpieczeniowego zapłacić z własnych środków finansowych za zaistniałą szkodę do kwoty 2000 zł, oraz dodatkowo kwotę -za czas  przestoju  pojazdu- wynikającą z konieczności dokonania jego naprawy w wysokości, jak za wynajem tegoż pojazdu, na taki okres czasu jaki pojazd jest wyłączony z eksploatacji ).

10.       Pokryć wszelkie uszkodzenia pojazdu ( np. wybita szyba, stłuczone światło, rozerwany (wypalony) materiał siedziska,  pęknięty zderzak, złamana antena, skrzywiona felga itp.) do kwoty 2000 zł. poczynione z winy Najemcy z własnych środków finansowych bez angażowania ubezpieczyciela pojazdu. (dotyczy przypadku wypożyczenia samochodu bez pakietu ubezpieczeniowego)

11.       Nie wyjeżdżać samochodem za granicę bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela pojazdu.. 

12.       Nie używać samochodu do innych celów niż normalna eksploatacja pojazdu, ( np. zawody sportowe, jazdy sprawnościowe itp. ), oraz nie udostępniać go innym osobom bez pisemnej zgody właściciela pojazdu, pod rygorem zerwania umowy wypożyczenia bez zwrotu zapłaconych środków finansowych. Punkt ten dotyczy zarówno wypożyczenia samochodu z pakietem ubezpieczeniowym jak i bez niego.

13.       Nie korzystać z samochodu będąc po spożyciu alkoholu, narkotyków lub leków, po których nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ( za wyrządzone w powyższych i temu podobnych przypadkach szkody – uszkodzenia samochodu, odpowiada w pełni osoba wynajmująca pojazd tzn. pokrywa z  własnych środków finansowych powstałą szkodę, doprowadzając uszkodzony pojazd do takiego stanu w jakim był wypożyczony.) W tym przypadku nie ma zastosowania polisa AC pojazdu.  Punkt ten dotyczy zarówno wypożyczenia samochodu z pakietem ubezpieczeniowym jak i bez niego.

14.       Nie przekraczać dozwolonych przepisów ruchu drogowego obowiązujących na danym terenie, a w przypadku wystąpienia uszkodzenia pojazdu ( wypadek, stłuczka) będących następstwem nie stosowania się do przepisów ruchu drogowego pokryć z własnych środków finansowych – właścicielowi pojazdu – uszkodzenia pojazdu, doprowadzając uszkodzony pojazd do takiego stanu w jakim był wypożyczony. W tym przypadku nie ma zastosowania polisa AC .  Napraw dokonuje się wyłącznie w autoryzowanych zakładach naprawczych danej marki pojazdu. Za czas  przestoju  pojazdu wynikający z konieczności dokonania naprawy pojazdu należy zapłacić właścicielowi pojazdu kwotę taką jak za wynajem tegoż pojazdu, na taki okres czasu jaki pojazd jest wyłączony z eksploatacji. Punkt ten dotyczy zarówno wypożyczenia samochodu z pakietem ubezpieczeniowym jak i bez niego.

15.       Jeżeli wypożyczony pojazd zostanie uszkodzony w wyniku użycia go niezgodnie z obowiązującym prawem (samochód jako narzędzie przestępstwa) wypożyczający (najemca) pokrywa wszelkie zobowiązania wobec właściciela samochodu (całkowita naprawa pojazdu, oraz zapłata za przestój pojazdu ), jak również wobec osób trzecich, które odniosły szkody na skutek jego działalności. W tym przypadku nie ma zastosowania polisa AC pojazdu.

16.       Pozostawiać ( parkować ) na noc pojazd na parkingach strzeżonych, lub na terenach zamkniętych posesji.  Za (szkody – uszkodzenia) pojazdu pozostawionego na noc w miejscu nie strzeżonym ( np. wybita szyba, stłuczone światło, kradzież radia itp.) odpowiada w pełni osoba wynajmująca pojazd tzn. pokrywa właścicielowi pojazdu z własnych środków finansowych powstałą szkodę, doprowadzając uszkodzony pojazd do takiego stanu w jakim był wypożyczony.) Punkt ten dotyczy zarówno wypożyczenia samochodu z pakietem ubezpieczeniowym jak i bez niego.

17.       Pokryć z własnych środków finansowych, wszelkie opłaty wynikające z korzystania z pojazdu, typu opłaty za parkowanie, przejazdy płatnymi drogami, otrzymane mandaty itp. Należności, które zostaną ujawnione po oddaniu pojazdu, a które powinien pokryć wypożyczający pojazd zostaną automatycznie scedowane na niego. Wypożyczający zobowiązuje się jednocześnie niezwłocznie, bez zwłoki do ich pokrycia w pełnej wysokości na wezwanie wypożyczalni pojazdów.

& 13

Powyższy regulamin stanowi integralną część umowy wypożyczenia pojazdu - sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Do umowy na prośbę wypożyczającego może zostać wypisana faktura VAT. Najemca (wypożyczający) podpisując umowęwypożyczenia pojazdu zobowiązuje się przestrzegać postanowień regulaminu, oraz stosować się do nich, pod rygorem unieważnienia umowy wypożyczenia pojazdu. (przerwanie wypożyczenia bez zwrotu zapłaconych pieniędzy), oraz zastosowania wszelkich przewidzianych kodeksem cywilno-prawnym sankcji.

 

 

..............................................................................                                

                               Najemca                                                                                               .......................................................................

                                                                                                                                               Właściciel  (lub reprezentująca go osoba)