fbpx

UMOWA SZKOLENIOWA DOTYCZĄCA PRZESZKOLENIA KURSANTA,
REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY  KURSANTA,
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W  OŚRODKU SZKOLEŃ ,,ENIGMA”

UMOWA – REGULAMIN – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH zawarta w Kielcach w dniu zapisu Kursanta na kurs –  pomiędzy OŚRODKIEM SZKOLEŃ ENIGMA z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 14 reprezentowaną przez kierownika Artura Pluta, a kursantem zapisującym się na kurs.

§1
Postanowienia ogólne

Strony za pomocą regulacji zawartych w niniejszej umowie-regulaminie-zgodzie postanawiają uregulować warunki, oraz wzajemne wobec siebie zobowiązania wynikające z przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawy o Szkoleniu i Egzaminowaniu, Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej i regulacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, oraz zapisom ustawy o RODO.

§2
Zakres Szkolenia i Przedmiot Umowy

Ośrodek Szkoleń ,,Enigma” prowadzi szkolenia na kursach prawa jazdy, szkolenia na kursach kwalifikacji zawodowych i szkolenia okresowe na podstawie zezwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Kielc i Wojewodę Świętokrzyskiego w centrali znajdującej się w Kielcach przy ul. Paderewskiego 14. W ramach prowadzonych szkoleń O.S. Enigma zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminów wewnętrznych w odpowiedniej  ilości godzin zawartych w programie kursu, dla poszczególnych kursów, zgodnie z ustawą Prawa o Ruchu Drogowym, oraz Ustawą o Transporcie Drogowym dotyczących osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami, lub uzyskania kwalifikacji zawodowych.  Przedmiotem niniejszej umowy jest wybrany przez kursanta kurs Prawa Jazdy, kurs Szkolenia Uzupełniającego, kurs Kwalifikacji Zawodowych, lub kurs Szkoleń Okresowych.

§3
Wiek kursanta i obowiązki Szkoły Jazdy

Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie po ukończeniu: 14 roku życia (dla kat. AM); 16 roku życia (dla kat. A1, B1); 18 roku życia (dla kat.  B, T, B+E), 21 roku życia (dla kat. C, C+E i kwalifikacji zawodowych), oraz 24 roku życia (dla kat. A). Dopuszcza się rozpoczęcie szkolenia na 3 m-ce przed ukończeniem podanego wieku za zgodą rodziców – w przypadku osób nie pełnoletnich. Zapisując się na kurs – kursant zawiera umowę-regulamin-zgodę z OS  Enigma dotyczącą wyszkolenia w zakresie wybranego przez kursanta kursu. OS Enigma oświadcza, że dysponuje kadrą, sprzętem, wiedzą i infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkoleń. OS Enigma przyjmując kursanta zobowiązuje się do profesjonalnego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie wybranego kursu zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Ustawą o Transporcie Drogowym w  ilości godzin wynikających z wybranego przez kursanta kursu.

§4
Obowiązki kursanta wobec OS Enigma oraz zaleganie z płatnościami za kurs

Osoba zapisująca się na kurs powinna wnieść opłatę wpisową (min. kwota 100 zł.). Podpisując Umowę-Regulamin-Zgodę kursant zobowiązuje się wnieść całą opłatę za szkolenie podaną w cenniku firmy, wraz ze wszystkimi opłatami dodatkowymi wynikającymi z cennika wybranego kursu.  Nie wniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia upoważnia ośrodek szkolenia kierowców do przerwania szkolenia i wysłania wezwania do zapłaty. Jeżeli nadal wymagana kwota, wraz ze stosownymi odsetkami o których mówi &8 nie zostanie zapłacona OS Enigma występuje na drogę sądową przeciwko osobie, która zalega z zapłatą za kurs, lub ściąga wymaganą należność poprzez firmę windykacyjną. Osoba szkolona zobowiązuje się stawiać na wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne o czasie wyznaczonym  przez OS z co najmniej jednym dokumentem  tożsamości i kartą szkolenia.  Osoba szkolona ma obowiązek poinformowania o swojej nie obecności na szkoleniu, nie później niż 24 godz. przed terminem tego szkolenia – brak powiadomienia skutkuje utraceniem zaplanowanej jazdy bez rekompensaty. Osoba przystępująca do szkolenia musi być w stanie trzeźwym; osoby szkolone znajdujące się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków, lub innych podobnie działających środków, które spowodowały zagrożenia życia lub zdrowia innych uczestników ruchu drogowego, bądź mienia OS zostają automatycznie skreślone z listy osób szkolonych w trybie natychmiastowym, bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenie. Osoba szkolona zobowiązuje się ukończyć szkolenie w jak najkrótszym czasie. OS gwarantuje cenę kursu w przeciągu 6 m-cy od daty rozpoczęcia szkolenia. Ukończenie szkolenia w dłuższym czasie, może spowodować konieczność wniesienia dopłat do ceny kursu (jeżeli np. zmieni się w między czasie cena kursu).

§5
Wymagane od kursanta dokumenty, oraz zniżki w opłatach

Przed rozpoczęciem szkolenia na prawo jazdy każdy kursant jest zobowiązany dostarczyć do OS profil kandydata na kierowcę – PKK, natomiast przed rozpoczęciem kursu na kwalifikacje bądź szkolenie okresowe kursant zobowiązuje się dostarczyć ksero dowodu osobistego, prawa jazdy i ewentualnie posiadanego świadectwa kwalifikacji oraz dokonać stosownych opłat za kurs znajdujących się w cenniku firmy. Wszelkiego rodzaju wygrane, lub otrzymane zniżki w opłacie za kurs odejmuje się od podstawowego cennika kursów prawa jazdy. Zniżki nie podlegają wymianie na walory finansowe, nie można ich łączyć ze sobą, ani stosować do cennika promocyjnego kursów prawa jazdy. Udzielone zniżki w opłacie za kurs obowiązują przez 1 tydzień czasu od dnia zapisu na kurs prawa jazdy. Zniżka jest udzielana pod warunkiem wniesienia pełnej opłaty za wybrany kurs w terminie 7dni. UWAGA – Brak wpłaty całej kwoty wynikającej z cennika wybranego kursu anuluje udzieloną zniżkę.

§6
Opłaty za kurs – raty

Kwota opłat za kurs (znajduje się w aktualnym cenniku kursów) może być wpłacona w całości, lub rozdzielona na raty firmowe -maksymalny czas spłaty 30 dni:

 • I rata w wysokości min. 100 zł. płatna przy dokonywaniu zapisu na kurs (przed rozpoczęciem szkolenia),
 • II rata w wysokości połowy wartości kursu – płatna do 15 dnia od rozpoczęcia kursu
 • III rata w wysokości pozostałej kwoty (wynikającej z ceny wybranego kursu) płatna do 30 dnia od rozpoczęcia kursu

§7
Szkolenie teoretyczne i praktyczne, egzamin wewnętrzny, zakończenie kursu

Po odbyciu 100% obowiązkowych zajęć teoretycznych uczestnik kursu rozpoczyna drugą część kursu, czyli praktyczną naukę jazdy. Zajęcia praktyczne odbywają się pod kierunkiem instruktora – jest  on osobą decydującą o programie szkolenia praktycznego (tzn. dobiera ćwiczenia na poszczególnych lekcjach do potrzeb kursanta, aby go jak najlepiej przygotować do egzaminu i poruszania się po drodze). Aby umówić się na praktyczne lekcje jazdy należy skontaktować się z biurem osobiście w godzinach pracy biura (tj. od poniedziałku do piątku od 10 do 18), lub telefonicznie (41)3431180 ; 0-602309181) UWAGA – OKRESOWO GODZINY PRACY BIURA MOGĄ ULEGAĆ ZMIANIE. Biuro ustala jazdy w kolejności napływania zgłoszeń. Po odbyciu wszystkich obowiązkowych godzin kursu kursant zdaje Egzamin Wewnętrzny, który jest obowiązkowy na kursie i wynika z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Jeżeli  wynik egzaminu będzie negatywny należy opłacić egzamin poprawkowy. Jeżeli kursant nie przyjdzie na umówioną lekcję i jazda, która ma się odbyć nie zostanie odwołana na dzień przed jej terminem w godzinach pracy biura-jazda przepada. Nie można odwołać jazd zaplanowanych na ten sam dzień, lub dzwoniąc po godzinach pracy biura, lub w dni wolne od pracy. SZANOWNY KURSANCIE – PAMIĘTAJ: Jeżeli nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów, zawsze odwołuj w biurze firmy jazdę na którą nie możesz przyjść – najlepiej dzień wcześniej. Po pozytywnym zaliczeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego OS wysyła informację do odpowiedniego organu ustawowego o ukończeniu przez kursanta szkolenia. Następnie kursant ma możliwość zapisania się na egzamin państwowy.

§8
Odsetki od nie zapłaconych zobowiązań

Dzień Egzaminu Wewnętrznego jest ostatnim dniem kursu. Osoba uczęszczająca na kurs jest zobowiązana wnieść wszelkie stosowne opłaty wynikające z wybranego przez kursanta kursu w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kursu . NIE DOTYCZY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KREDYTU BANKOWEGO. Po tym dniu od pozostałej nie zapłaconej kwoty będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§9
6-miesięczna gwarancja ceny szkolenia

Uczestnik kursu ma zagwarantowane ceny wybranego przez siebie kursu przez 6 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia. Po tym okresie jeżeli nie ukończy szkolenia, a cena kursu wzrośnie jest zobowiązany do dokonania dopłaty (różnica w cenie kursu) wynikającej z nowego cennika kursu. Obejmuje to wszelkie przypadki związane z przerwaniem i ponownym wznowieniem szkolenia. Jeżeli uczestnik kursu nie dokona dopłaty organizator szkolenia ma prawo do nie wznawiania szkolenia i wystąpienia do firmy windykacyjnej w celu otrzymania stosownej zapłaty od uczestnika kursu.

§10
Przetwarzanie danych osobowych i wizerunku

Uczestnik kursu składając swój podpis na powyższej umowie-regulaminie-zgodzie, zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych  i wizerunku na potrzeby OS Enigma zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. na podstawie art.. 23 ust. 1 pkt.1, oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97. Jednocześnie zobowiązuje się przestrzegać wszystkich postanowień w/w  umowy-regulaminu-zgody, do czasu ukończenia kursu.

§11
Rozwiązanie umowy, przerwanie kursu.

Kursant może przerwać kurs w dowolnym momencie – zerwać umowę, jednakże wiąże się to dla niego z poniesieniem konsekwencji finansowych. Zwrot opłaty wniesionej za szkolenie jest możliwy wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty (paragon, faktura), oraz karty przeprowadzonych zajęć. Zwrot pieniędzy następuje po odliczeniu opłat za część wpisową/ teoretyczną kursu (50 zł.- dotyczy kursów prawa jazdy, 500 zł – dotyczy kursów na kwalifikację i 400 zł – dotyczy szkoleń okresowych.) i praktyczną (wyjeżdżone godziny – 1 godzina = 70 zł./ kat. A ,A1,A2,AM; 50 zł./ kat. B, B1; 60 zł/kat. B+E; 90 zł/ kat. C i C+E; 300zł/KWP; 600 zł/KW) – powiększoną o kwotę opłaty manipulacyjnej wynoszącej 100 zł.  Jeżeli kursant zapisuje się na kurs (rezerwuje miejsce) nie rozpoczynając go, a następnie rezygnuje z kursu, również zostanie mu potrącona opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł.  Za niewykorzystane jazdy dodatkowe przysługuje kursantowi zwrot wpłaconych pieniędzy po przedstawieniu oryginalnego dowodu wpłaty – w wysokości połowy zapłaconej kwoty.  Zwrot wpłaconych pieniędzy następuje w przeciągu 7 dni od daty złożenia w/w dokumentów – gotówką lub przelewem na konto kursanta. Kursant ma prawo złożyć reklamację dotyczącą świadczonej przez OS Enigma usługi. Reklamacja powinna być wniesiona na piśmie i przesłana mailem na adres: biuro@enigma.kielce.pl, lub listem wysłanym standardową usługą pocztową.  Po otrzymaniu reklamacji kursant otrzyma odpowiedź w przeciągu 3 dni roboczych.

§12
Zmiana Ośrodka Szkolenia

Kursant ma prawo do zmiany ośrodka w trakcie szkolenia. W takim przypadku dotychczasowy Ośrodek wystawia Kursantowi wtórnik karty przeprowadzonych zajęć, celem kontynuowania szkolenia w innym Ośrodku. W przypadku chęci zmiany Ośrodka, Kursant zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów  za dotychczasowe szkolenie – patrz §11

§13
Oświadczenie woli kursanta zapisującego się na kurs w OS Enigma

Ja poniżej podpisany/a oświadczam, że przychodząc na szkolenie prowadzone przez instruktorów OS Enigma nie będę pod wpływem alkoholu, narkotyków, ani innych środków odurzających oraz, że nie będę zażywał/a leków zabronionych podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mam świadomość, że przeprowadzane szkolenie praktyczne niesie za sobą ryzyko wypadku. Przyjmuję również do wiadomości że OS Enigma nie ubezpiecza mnie dodatkowo od wypadków podczas trwania kursu. Mimo potencjalnego ryzyka wyrażam zgodę na uczestnictwo w szkoleniu praktycznym na własną odpowiedzialność oraz oświadczam, że w przypadku gdy ulegnę wypadkowi w trakcie szkolenia nie będę wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu do instruktora szkolącego, ani do organizatora kursu. Oświadczam, iż będę wykonywał z należytą starannością wszystkie polecenia instruktora dotyczące obsługi i prowadzenia pojazdu szkoleniowego. Jeżeli do zdarzenia drogowego (kolizja, wypadek, wywrotka itp.) dojdzie z mojej winy zobowiązuję się pokryć koszty naprawy uszkodzonego pojazdu do wysokości 2000 zł. Przyjmuję do wiadomości, że złe warunki pogodowe (deszcz, śnieg) nie są powodem do odwołania zaplanowanej jazdy.

§14
Postanowienia końcowe

Uprasza się Kursantów o szczegółowe zapoznanie się z powyższą umową-regulaminem-zgodą, przed dokonaniem zapisu na kurs prawa jazdy. Wszelkie sprawy sporne (które regulują szczegółowo przepisy KPC) wynikające z uczestnictwa w kursie, będą rozpatrywane przez właściwy organ sądowy w Kielcach. Powyższa umowa-regulamin-zgoda została zatwierdzona przez właścicieli OS Enigma dnia 30.05.2018 i znajduje się do powszechnego wglądu w siedzibie firmy, na stronie internetowej,  jak również jest dołączana każdemu  kursantowi do karty zajęć na kursie.  Każdy kursant przed zapisem na kurs jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi postanowieniami powyższej umowy-regulaminu-zgody. Zapisując się na kurs i wnosząc opłatę przy zapisie – kursant potwierdza fakt zapoznania się z umową-regulaminem-zgodą, zobowiązując się go przestrzegać i do niego się stosować. Umowę-regulamin-zgodę sporządzono w Kielcach przy ul. Paderewskiego 14  w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Strony oświadczają, że zapoznały się z powyższą umową-regulaminem-zgodą i w całości bez wyjątków ją akceptują, co poświadczają własnoręcznym czytelnym podpisem.

§15
Zgody dobrowolne

Wyrażam zgodę do odwołania na przetwarzanie przez OS Enigma z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 14 moich wpisanych do formularza danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia kursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w celach marketingowych, a obejmujących:

 • wykorzystanie numeru telefonu i adresu e-mail do przeprowadzania akcji marketingowych w tym dla informowania o nowościach i wydarzeniach, badań satysfakcji ze świadczonych usług, statystyki, personalizowania treści reklamowych.
 • wykorzystanie i przetwarzanie mojego wizerunku i arkusza egzaminacyjnego na portalach społecznościowych w celach marketingowych.
 • otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.). o treści marketingowej pochodzących od OS Enigma z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 14 oraz na wykorzystywanie przez OS Enigma telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1907 z późn. zm.).

Zgody obowiązkowe
Wyrażam zgodę do odwołania na przetwarzanie przez OS Enigma z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 14 moich wpisanych do formularza danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia kursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w celach obsługi kursu, a obejmujących:

 • kontakt telefoniczny bądź mailowy w celu zapewnienia poprawności realizacji wybranego kursu
 • przekazywanie moich danych osobowych do Urzędu Wojewódzkiego i WORD Kielce w celu ustalenia terminu egzaminu państwowego
 • przekazywanie danych osobowych do podmiotów dostarczających oprogramowanie niezbędne do zapewnienia poprawności realizacji kursu (Portal: e-kierowca.pl; twojeprawko.com.pl), oraz przekazywanie danych naszym współpracownikom, muszącym mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki
 • realizację prawnie uzasadnionego interesu OS Enigma, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń wynikających z płatności za kurs

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, lub obsługi kursu. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OS Enigma z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 14 z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu wobec profilowania do celów marketingu bezpośredniego,
 • prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
  dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Oświadczam, że poinformowano mnie o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, jednak nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych

Oświadczam że zapoznałem się z umową-regulaminem-zgodą na przetwarzanie danych osobowych obowiązującą kursantów w OS Enigma z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 14, akceptuję wszystkie bez wyjątku jej postanowienia i zobowiązuję się do jej przestrzegania co potwierdzam własnoręcznym podpisem