fbpx

Do pobrania (wymagane!):

Oświadczenie kursanta – COVID19

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO UMOWY DOTYCZĄCEJ WYSZKOLENIA KURSANTA W OSK ENIGMA W PRZYPADKU OBOWIĄZYWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO, STANU EPIDEMII LUB STANU WYJĄTKOWEGO

 1. ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ W OSK ENIGMA:
  1. Strony są zobowiązane do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń wynikających z obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu wyjątkowego.
  2. Osoba przystępująca do szkolenia powinna zgłosić się na szkolenie w dobrym stanie zdrowia i posiadać maseczkę chroniącą usta i nos oraz rękawiczki a także kominiarkę jeśli szkolenie dotyczy kategorii motocyklowej A, A2, A1, AM
  3. Przed przystąpieniem do szkolenia każda osoba musi wypełnić i własnoręcznie podpisać "Ankietę do zakwalifikowania na szkolenie" i „Oświadczenie kursanta przystępującego do szkolenia w OSK ENIGMA”
  4. Przed przystąpieniem do szkolenia każda osoba może zostać poddana kontrolnemu pomiarowi temperatury. W razie stwierdzenia temperatury powyżej 37.2º C OSK ENIGMA ma prawo odmówić przyjęcia na szkolenie z konsekwencjami utraty opłaty wniesionej np. za jazdę.
  5. Ustalanie terminów jazd odbywa się poprzez zapisy on-line, lub kontakt telefoniczny z biurem OSK ENIGMA. Kontakt osobisty z Biurem Obsługi Klienta celem ustalenia terminu jazd jest możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach.
  6. Na terenie ośrodka mogą przebywać jedynie osoby dokonujące zapisu w BOK lub mające w danym dniu jazdę bez osób towarzyszących.
  7. Przy jazdach praktycznych na pojazdach OSK w zakresie kat; A, A2, A1, AM zaleca się używanie własnych atestowanych kasków. Łączność między osobą szkoloną i instruktorem odbywa się wówczas w sposób ustalony przed jazdą. Zalecane jest posiadanie słuchawek z wtyczką typu miniJack.
  8. Osoby oczekujące na jazdę bezwzględnie powinny stosować się do poleceń pracowników ośrodka oraz oznakowania umieszczonego wewnątrz budynku.
 2. OSK ENIGMA ZAPEWNIA:
  1. Zdezynfekowany pojazd zgodnie z procedurą obowiązująca w OSK
  2. Ewentualne badanie temperatury ciała Kursanta i na życzenie Kursanta przeprowadzenie badania instruktora,
  3. Instruktora, który nie wykazuje objawów kaszlu, podwyższonej temperatury ciała, trudności z oddychaniem, kichania, duszności i posiadającego oraz stosującego środki ochrony osobistej,
  4. Materiały do nauki on-line - dostęp do wykładów live, dostęp do e-learningu.
 3. KURSANT PRZYSTĘPUJĄCY DO SZKOLENIA W OSK ENIGMA  JEST ZOBOWIĄZANY:
  1. Zdezynfekować ręce przed wejściem do pojazdu lub biura (płyn znajduje się na wyposażeniu pojazdu i biura)
  2. Posiadać i stosować środki ochrony osobistej, maseczkę chroniącą usta i nos oraz rękawiczki a także kominiarkę jeśli szkolenie dotyczy kategorii motocyklowej A, A2, A1, AM
  3. Poddać się badaniu temperatury ciała. W razie stwierdzenia temperatury powyżej 37.2º C OSK ENIGMA ma prawo odmówić przyjęcia na szkolenie z konsekwencjami utraty opłaty wniesionej np. za jazdę.
  4. Do powstrzymania się od uczestnictwa w przewidzianych na dany moment zajęciach; w przypadku wystąpienia u kursanta kaszlu, podwyższonej temperatury ciała, trudności z oddychaniem, kichania - i natychmiastowego poinformowania OSK o ich wystąpieniu,
 4. POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:
  1. W przypadku naruszenia przez OSK ENIGMA obowiązków, o których mowa w ust. II Kursant może odmówić uczestnictwa w przewidzianych na dany moment zajęciach i zażądać ich powtórzenia przez OSK ENIGMA.
  2. W przypadku naruszenia przez Kursanta obowiązków, o których mowa w ust. III OSK ENIGMA może nie dopuścić Kursanta do przewidzianych na dany moment zajęciach lub je przerwać. Powtórzenie takich zajęć wymaga uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem dla wybranego wariantu Szkolenia.
  3. Postanowienia dodatkowe do umowy dotyczącej wyszkolenia kursanta wchodzą w życie z dniem 4 maja 2020 r. i obowiązują do odwołania.
  4. Postanowienia dodatkowe sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.